İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM

İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM

Öğrenmenin, merak ederek, sorular sorup yanıtlar arayarak ve yeni sorular sorarak gerçekleştiği felsefesiyle yürütülen ve öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerileri edinmesini hedefleyen eğitim programımız Ulusal Müfredatın ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programının tüm gerekliliklerini de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öğrencilerimiz öğrenim yolculukları boyunca kendi öğrenme sorumluluklarını alır, kendilerini etkileyen kararların içinde bulunur ve değişim yaratmak için inisiyatif alarak öğrenme sürecine sahip çıkarlar. Öğrencilerin kendi öğrenmelerine dair seslerini duymak, seçimlerini görmek ve aidiyet geliştirmelerini sağlamak okul toplumunun önceliğidir.

Çok çeşitli materyal kullanımı ve üst düzey bilgi teknolojileri donanımlarıyla zenginleştirilen öğrenme ortamlarında, öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanan “Farklılaştırılmış Eğitim” programı ile öğrencilerimiz kalıcı ve zevkli bir öğrenme deneyimi yaşarlar.

Program, üst düzey akademik becerilerin kazanılmasının yanı sıra eğitimin çok önemli bir parçası olan karakter gelişimini de destekleyerek öğrencilerimizin gelecekteki yaşamları için temel oluşturacak köklü profil ve davranışlar kazanmalarını, ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Türkçe derslerinde öğrencilerimiz, ana dillerini etkin kullanabilmek amacıyla; dinleme, konuşma, okuma-yazma ve görsel okuma-yazma alanlarında aktif biçimde yaşamla bağlantılı yaratıcı çalışmalar gerçekleştirirler. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin etkin dinleme ve okuma becerileri; düşüncelerini, duygularını, bilgilerini dolaysız ve herkesin anlayabileceği açıklıkta ifade edebileceği konuşma ve yazma becerileri geliştirmeleri hedeflenir. Bunların yanı sıra günümüzde kullanım alanları oldukça genişleyen şema, tablo, grafik, tabela, resim, film gibi görseller kullanılarak öğrencilerimizin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirildiği çalışmalar, Türkçe derslerinin içeriğini oluşturur.

Öğrenci merkezli olarak gerçekleştirilen Türkçe derslerinde öğrencilerimiz, ilkokulun ilerleyen sınıf seviyeleriyle birlikte; Türk ve dünya edebiyatından örnekler tanıyarak ulusal, evrensel ve kültürel değerler eşliğinde; eleştirel bakış açısıyla metin yorumlama, sözlü sunum yapma, drama çalışmaları, projeler, yaratıcı yazma çalışmaları, araştırarak sorun çözme, kaynaklardan ulaştığı bilgileri etik kurallara bağlı kalarak kullanma gibi beceriler kazanır.

Eyüboğlu İlkokul İngilizce programı, öğrencilerin uluslararası bilince sahip dünya vatandaşları olarak, farklı kültürleri tanıyan ve bu farklılıklara hoşgörü ile yaklaşan, kendini akıcı ve doğru şekilde ifade eden, özgüveni yüksek çift dilli bireyler olmalarını destekleyecek şekilde planlanmıştır.

Altı temadan oluşan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar (PYP) sorgulama programı çerçevesinde oluşturulan ve Eyüboğlu’na özgü geliştirilen İngilizce programımız öğrencilerimizin dili öğrenirken aynı zamanda farklı konular ve temalar hakkında da bilgi sahibi olmalarını, bağımsız öğrenmelerini, sorgulamalarını, fikirlerini sözel ve yazılı olarak en doğru ve akıcı şekilde aktarmalarını sağlarken yaratıcı düşünmelerini de destekler.

Öğrencilerin yaş özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan İngilizce programında kademeli olarak ilerleyen, bilinenin üzerine yeni bilgilerin, becerilerin eklendiği bir geçiş vardır. İlkokul sürecinde kurgusal ve kurgu olmayan farklı metin türleri aracılığıyla öğrencilerimiz konuşma, dinleme, okuma, yazma, görsel okuma gibi dil becerilerini geliştirir, dili doğru kullanmak için gerekli olan dilbilgisi kurallarını öğrenirler. Öğrencilerin dil becerilerini aktif ve etkin kullanmaları amacıyla tasarlanan müfredat çeşitli dijital kaynaklar, kitaplar, dergiler ile desteklenir.

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin yaş seviyelerine uygun, bireysel ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış çalışmalar uygulanır, süreç, sonuç ve akran değerlendirmeleriyle öğrencilere geri bildirim verilerek bilgi ve becerilerinin kendi potansiyellerinin en üst seviyesine çıkarılmasına çalışılır. Öğrencilerimiz 4. sınıfın sonunda İngilizce konuşulan ortamlarda kendilerini sözlü ve yazılı olarak rahatlıkla ifade edebilmektedirler.

Öğrencilerimiz konuşma, dinleme, okuma ve yazmada dil becerilerini ölçen Cambridge Young Learners sınavlarında her yıl Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde başarı sergilerler.

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) ve Milli Eğitim Bakanlığı programlarının birbirine entegre edilmesiyle oluşturulan Hayat Bilgisi programı öğrencilerin kişisel ve kültürel bir kimlik anlayışı geliştirirken, ait oldukları gruplara, topluma ve dünyaya etkin katılım göstermek için gereken bilgi ve becerileri geliştirmelerini amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz; Sistemler ve Ekonomik Faaliyetler, Sosyal Organizasyon ve Kültür, Süreklilik ve Değişim, İnsan ve Doğal Çevre, Kaynaklar konu başlıkları altında belirlenen sorgulama ünitelerinde; insanların ait oldukları grupları, grup içindeki rollerini, sistemlerin birbirleri ile bağlantılarını, belirli yerlerin insanlar için neden önemli olduğunu ve insanların faaliyetlerinin çevrelerindeki mekânları nasıl ve neden etkilediğini sorgularlar.

Etkin öğrenenlerin ve uluslararası bilince sahip bireylerin özelliklerini temsil eden Öğrenen Profili de öğretim ve öğrenimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimiz kendi yaşamlarındaki önemli olayları, zamanın ve değişimin insanları nasıl etkilediğini fark ederek zaman algısı geliştirir, toplulukların kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtma yollarını araştırır, çevreye değer verme ile çevreyi koruma arasındaki ilişkiyi keşfeder, bu doğrultuda bilgili, açık fikirli, duyarlı bireyler olarak yetişirler.

Geziler, söyleşiler ve zengin kaynaklarla desteklenen sorgulama sürecinde değişen dünyaya hızla adapte olabilen, bilgili, kendinden emin ve sorumluluk sahibi bireyler olarak davranış ve alışkanlıklar geliştirmeleri konusunda teşvik edilirler.

Evrensel bir dil olan matematiğin en önemli işlevi analitik ve sistematik düşünme becerisini geliştirmektir. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) ve Milli Eğitim Bakanlığı programlarının birbirine entegre edilmesiyle oluşturulan matematik derslerimizde öğrencilerimizin matematik dilinin yetkin kullanıcıları haline gelmeleri ve onu ezberlenecek bir dizi denklem olarak görmenin aksine bir düşünme biçimi olarak kullanmaya başlamaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda matematik dersleri veri işleme, ölçüm, şekil ve uzay, örüntü-işlev ve sayılar konu başlıkları altında ele alınır. Öğrencilerimiz, ilgi çekici, manipülatiflerle etkileşim ve akranlarıyla ortak çalışma olanaklarının sağlandığı aktif bir öğrenme sürecine dâhil olurlar. Öğrenme sürecinde kendi sembolik gösterim yöntemlerini kullanarak anladıklarını açıklarken, bu gösterimleri geleneksel matematiksel gösterime aktarmayı öğrenirler. Uygulamalı problem çözme etkinlikleri ve gerçekçi durumları içeren özgün etkinlikler aracılığıyla öğrendikleri matematiksel kavramları ve geliştirdikleri becerileri, çeşitli gerçek yaşam problemlerini çözmek için kullanırlar.

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) ve Milli Eğitim Bakanlığı Programlarının birbirine entegre edilmesiyle oluşturulan sosyal bilgiler programı, insanların geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri, çevreleri ve toplumları ile ilgili çalışmaları içermektedir.

Tüm toplumlarda ortak olan önemli ve evrensel kavramları ele alan ve uluslararası içeriğe sahip sosyal bilgiler müfredatında öğrencilerimiz; Sistemler ve Ekonomik faaliyetler, Sosyal Organizasyonlar ve Kültür, Süreklilik ve Değişim, Doğal Çevre ve Kaynaklara Erişim konularını içeren sorgulama üniteleri kapsamında farklı kaynakları kullanarak bireysel ve ortaklaşa yürüttükleri sorgulamalar yoluyla farklı bakış açılarını değerlendirir, beceri geliştirir, bilgi ve kavramsal anlayış kazanırlar.

Gerçek yaşam durumlarından yola çıkılarak yapılan sorgulamalarda, öğrencilerimiz insan davranışına ve faaliyetlerine gerçekçi, nesnel ve duyarlı bir şekilde bakabilmeyi deneyimlerken, yakın çevrelerinde, toplumda ve dünyada önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasına yönelik eylemlere geçmeleri için desteklenirler. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerimizde, kültürlerarası anlayışı, bireylere ve onların değerlerine, geleneklerine ve farklılıklarına saygıyı teşvik eder.

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) fen bilimleri dersleri doğal dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerinin ve aralarındaki ilişkilerin keşfini içermektedir. Öğrencilerin bilimsel bir bakış açısıyla dünyayı algılamalarına, bilimsel bilgi üzerine düşünmelerine, davranışlarının dünya üzerindeki etkisine ilişkin bir sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olur. Bilimsel araştırma ve anlamanın odağında olan sorgulama yoluyla öğrencilerin, bilimsel bilgileri akıl yürütme ve düşünme becerileriyle birleştirerek çevrelerindeki dünyaya dair anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Fen bilimleri müfredatı “Canlılar, Dünya ve Uzay, “Madde”, “Kuvvet ve Enerji” konu başlıkları altında, öğrencilerin, kendi sorularını oluşturdukları, sorularının yanıtlarını bulmak ve derinlemesine sorgulama yapmak için kendilerine araştırma, deney ve gözlem fırsatı verilen anlamlı bir öğrenme ortamında işlenir. Öğrenme sürecinde planlanan tüm etkinliklerde öğrencilere, gözlem yapma, doğru araçları kullanma, verileri kaydedip karşılaştırma ve kendi bilimsel deneyimlerini kullanarak araştırma yapma fırsatı verilir. Öğrenciler, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerle kendi varsayımlarını test etme, bilimsel yöntem basamaklarına uygun sistematik araştırmalar planlama, verileri yorumlayarak sonuç çıkarma ve eleştirel düşünme deneyimi kazanarak yaşam boyu öğrenenler olma yolunda alışkanlık ve tutum geliştirirler.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler hayatın her alanında kullanılmakta ve çeşitli değişimlere sebep olmaktadır. Bu değişim ve kullanımın getirdiği sorumlulukların bilinciyle teknolojinin güvenli, etik ve yasal ilkeler ışığında kullanılmasına son derece önem vermekteyiz.

Bilgi teknolojileri dersinin temel hedefi öğrencilerimize teknolojinin kullanımı ile ilgili davranış normları kazandırmak, uygun araç ve yöntemler ile dijital okuryazarlar olmaları yolunda onları desteklemek, bilgiyi kullanarak üreten, gelecekte teknolojiye yön veren kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla öğrencilerimiz bilgi teknolojileri dersinde yaş seviyelerine uygun olarak planlanan bilgisayarsız, online, blok, satır ve robotik kodlama çalışmaları yapmaktadır. Üç boyutlu tasarımlar oluşturarak tasarım becerilerini geliştirmekte ve bilgisayar laboratuvarlarında bulunan 3D yazıcılarda tasarımlarını basarak çalışmalarını somut hale getirebilmektedirler. Gerçek hayatta olduğu kadar sanal dünyada da bilinçli ve sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmeler için tüm seviyelerde Harvard Üniversitesinin araştırma merkezi Project Zero’nun desteği ile geliştirilmiş Dijital Vatandaşlık müfredatı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulan İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun dersi programı öğrencilerin dayanıklılık, çabukluk, esneklik, koordinasyon, kuvvet ve ritm becerilerini geliştirici çok sayıda fiziksel etkinliği kapsar. Bireysel ve grup egzersizleri ile vücudunu tanıma, kendine güven, iletişim ve hareket becerilerini geliştiren çalışmalar gerçekleştirilir. Oyunlar ve egzesizler aracılığıyla, temel motor becerilerin gelişimine yönelik egzersizler yapılır.

İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun dersi Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Bakalorya ilk Yıllar Programı (IBPYP) müfredatları kapsamında, öğrencilerimize atletizm, cimnastik, basketbol, hentbol, voleybol branşlarının yanı sıra, 3 haftada bir Beden Eğitimi ve Oyun saatinde yüzme dersi verilir. Öğrenciler yüzme dersinde fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stillerinin teknik ve koordinasyon kazanımlarını da öğrenirler.

Ayrıca her yıl eğitim-öğretim yılının başında yapılan yetenek taramaları sonucunda öğrenciler okul takımlarımıza ve Eyüboğlu Koleji Gençlik Spor Kulübü takımlarımıza dahil olurlar. Okul ve Eyüboğlu Koleji Gençlik Spor Kulübü takımlarımızda, çeşitli spor branşlarında (eskrim, cimnastik, dans, satranç, basketbol, yüzme, hentbol, tenis, voleybol gibi.) lisanslı olarak görev yapan öğrencilerimiz, İstanbul, Türkiye ve Dünya Şampiyonalarında başarıyla mücadele edebilmek için, uzman antrenörler denetiminde okul sonrası antrenmanlara kalırlar. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz akademik, sanat, spor kulüpleri arasından tercih ettikleri branşta kulüp çalışmalarına katılır. Kulüplerimizde kendilerini geliştiren ve yetenekli bulunan öğrencilerimiz okul ve kulüp takımlarımıza dahil edilerek okullararası ve kulüpler arası müsabakalarda okulumuzu temsil ederler.

Görsel sanatlar dersinde öğrenciler, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) sanat eğitimi yoluyla sorgulamaya ve çevrelerini keşfetmeye teşvik edilirler. Resimde kompozisyon, renk değerleri, üç boyutlu tasarım ve sanat eseri inceleme ünite başlıkları altında yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz atık malzemeler, pastel boya, gazlı boya, suluboya, seramik kili gibi sanat malzemeleri kullanarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade ederler. Öğrencilerimiz derslerimiz kapsamında farklı sanatçıları, onların hayat hikayelerini, tarzlarını, kullandıkları malzemeleri araştırır, onlardan ilham alır, bir çok sanatçının eserleriyle yüz yüze ve online sergi yolu ile buluşurlar.

Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Joan Miro ve Henri Matisse gibi sanatçıların isimlerinin verildiği sanat atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz derslerimiz öğrencilerimizin yetenekleri ve öğrenme biçimlerine göre planlanır.

Karikatür, Resim- El Sanatları, dijital sanat ve seramik gibi kulüp çalışmaları ve okul sonrası sanat çalışmalarında öğrencilerimizin bireysel yetenekleri geliştirilir. Öğrencilerin sanat çalışmaları okullarımızın duvarlarında olduğu gibi online ve yüz yüze sergiler ile de izleyiciyle buluşur.

Öğrencilerin kişisel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemekte önemli rol oynayan müzik eğitimi, onların algılama ve öğrenme kapasitelerini arttırmalarını, bedensel ve zihinsel koordinasyon kurmalarını, bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, grupla çalışabilme becerilerini ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefler.

Uyguladığımız Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) müzik müfredatı doğrultusunda öğrencilerimizin fiziksel, sosyal, entelektüel, estetik ve kültürel kapasitelerini fark etmelerini ve onları daha da geliştirmeyi amaçlamaktayız. Müzik dersinde öğrencilerimiz ritim çalgılarını tanıyarak doğru teknikte çalmayı, seviyelerine uygun şarkıları piyano eşliğinde doğru tonda söylemeyi, duydukları müziğin ritmine göre hareket etmeyi, temel çalgıları ve çalgı ailelerini öğrenirlerken solfej ve nota eğitimine de başlarlar. Müzik sınıflarımızdaki akıllı tahtalarla uyumlu çeşitli müzik yazılımlarıyla, farklı enstrümanlarla öğrencilerimizin derse interaktif katılımı sağlanır.

Uyguladığımız müzik eğitimi sayesinde müzikal yeteneklerinin yanı sıra sanatsal bakış açısı kazanan öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde yetişmektedir. Öğrencilerimiz çeşitli müzik tarzlarını ve türlerini dinlemeye teşvik edilir, hız ve gürlük kavramları gibi müzikal kavramları öğrenmeye, farklı sanatçıları tanımaya başlar, beste çalışmaları ve performans sunumları yapar, okul konserlerine katılırlar.

Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilmek amacıyla her akademik yılın başında, Gösteri Sanatları Bölümü öğretmenleri tarafından yetenek taraması yapılır. Yapılan yetenek taramaları doğrultusunda enstrüman çalan öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak yapılan öğle dinletilerinde solo performans sergilerler. Ses gelişimlerine göre de öğrencilerimiz okul sonrası çalışmalara katılarak okul korosunda görev alırlar.

Günümüzde yaratıcılık, bireylerin fark yaratmasında en ayrıştırıcı unsurdur. Sürekli değişen dünyada, çocukların yeni durumlara uyum gösterecek becerilerle donanmaları gerektiğine inanan Eyüboğlu Eğitim Kurumları yaratıcılık dersini müfredatına koyan ilk Türk eğitim kurumudur.

Yaratıcılık ve Düşünme Becerileri dersleri ile öğrencilerin zengin hayal dünyalarının geliştirilmesi; akıcı, özgün, detaylı ve esnek fikirler üretme becerileri kazanabilmeleri, standarda bağlı kalmayıp daha iyi gözlem yapan, çok yönlü, açık görüşlü yaratıcı öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. Yaratıcılık derslerinde öğrenciler aynı zamanda eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazanır. Bunların yanında yaratıcı düşünmeyi geliştirmede önemli rol oynayan SCAMPER, Yaratıcı Sorun Çözme gibi teknikler ile öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde alternatif çözüm yolları üretebilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimiz yaratıcılık derslerinde ve kulüplerinde edindikleri becerilere dünyadaki en büyük yaratıcılık organizasyonu olan Destination Imagination yarışmalarına katılır ve her yıl Türkiye’de dereceye girerek ABD ‘da düzenlenmekte olan (DI) Dünya Finalleri’nde ülkemizi temsil ederler. 2013 yılında Anlık Görev kategorisinde dünya birinciliği kazanan öğrencilerimiz, 2017 yılında Doğaçlama kategorisinde dünya dördüncülüğü, Sosyal Sorumluluk kategorisinde dünya onunculuğu derecelerini almışlardır. Öğrencilerimiz 2019 yılında ise dünya finallerinin en prestijli ödülü olan Da Vinci özel ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

Dünyanın en eski oyunlarından biri olan ve kralların oyunu olarak adlandırılan satranç bireylerin eleştirel ve stratejik düşünme becerilerini geliştirir. Okullarımızda tüm 1.sınıf öğrencilerimiz satranç dersi görmekte, satranca ilgi gösteren öğrencilerimiz 2, 3 ve 4. sınıflarımızda sunduğumuz satranç kulüplerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Satranç dersliğinde akıllı tahta ve demonstrasyon tahtası ile teorik çalışmalar, satranç takımları ile pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Satranç oyununun kurallarını, düşünerek planlı hareket etmeyi, rakibinin ne yapmaya çalıştığını anlamayı öğrenen öğrencilerimizin yorumlama kabiliyeti, sabırla mücadele etme yetileri gelişir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 1991 yılından bu yana gerçekleştirdiği okullar arası en büyük satranç turnuvalarından biri olan “Uluslararası Beyaz Fil Turnuvası” ile ülkemizde satrancının gelişmesinde yıllardır öncülük etmektedir. Organizasyonu okulumuza ait olan bu büyük turnuvaya okul takımımızın yanı sıra istekli olan tüm öğrencilerimiz katılabilmektedir. Öğrencilerimiz katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası turnuvada aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmaktadır.